La fel ca darts-ul in Romanaia, frdarts.ro este la inceput de drum, si incercam sa gasim parteneri cu care sa colaboram pentru a ne indepli obiectivele. Actiunile frdarts.ro vizeaza un numar larg de persoane (jucatori de darts si neinitiati) si ajung la urechile tuturor persoanelor din lumea darts-ului (incepatori si avansati).
Daca doriti sa fiti partenerii nostri pentru organizarea de turnee, campanii de mediatizare a darts-ului, publicitate, sponsorizari sau alte actiuni care sa promoveze darts-ul contactati-ne .

World Darts Federation
British Darts Organisation
International Darts Players Association
Proffesional Darts Corporation
Federatii ale tarilor member WDF
In conditiile Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este “actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.”
In timp ce sponsorul poate fi o persoana fizica sau juridica, din Romania sau strainatate, beneficiarul sponsorizarii poate fi doar o persoana juridica ce desfasoara activitati fara scop lucrativ – non-profit. Cu alte cuvinte, sponsorizarile intereseaza direct, ca potentiali beneficiari, organizatiile non-profit.


Art. 1. — (1) In conditiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.
(5) In cazul sponsorizarii constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

Art. 2. - Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.

Art. 3. — (1) Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.
(2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat.

Art. 4. — (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific—cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, a carei activitate intr-unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

Art. 5. — (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.
(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
(3) Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.
(4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.
(5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Art. 6. — Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Art. 7. — Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat.

Art. 8. — (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de:
a) 10% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, religios, actiuni umanitare, protectia mediului;
b) 8% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: educatie, drepturile omului, stiinta—cercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport — cu exceptia fotbalului;
c) 5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.
(2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila.
(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.
(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente.

Art. 9. — (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

Art. 10. — (1) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului.

Art. 11. — Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.

Art. 12. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor stabilite de prezenta lege sunt de competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
Contestatiile se introduc in termen de 30 de zile de la data comunicarii, de catre organul de specialitate al Ministerului Finantelor, a solutiei la cererea de acordare a facilitatilor.
In cazul necomunicarii solutiei, termenul de contestatie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii.
Introducerea contestatiei nu suspenda obligatia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, dupa caz, la bugetele locale a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.
Contestatiile adresate administratiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculata la valoarea sumei contestate, dar nu mai putin de 1.000 lei.
In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.

Art. 13. - Contestatia se solutioneaza prin decizia motivata a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat si se comunica partilor interesate.

Codul Fiscal - adoptat prin Legea 571/ 22.12.2003 si modificat ulterior printr-un lung sir de acte normative – aflat in vigoare la data publicarii acestui ghid, este principalul act normativ reglementand cadrul legal al taxelor si impozitelor. Iata in cele ce urmeaza cateva din reglementarile relevante pentru organizatiile neguvernamentale:

1. Posibilitatea contribuabililor persoane fizice de a dispune de o suma in limita a 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru sustinerea entitatilor nonprofit.
Prevazuta la art. 84 alin. (2), aceasta reglementare acorda contribuabililor persoane fizice posibilitatea de a redirectiona pana la 2% din impozitul pe venitul anual catre ONG-uri. Prevederea 2% face obiectul unui ghid separat pe care il puteti gasi la www.doilasuta.ro

2. Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare si mecenat, in cazul persoanelor fizice ce obtin venituri din activitati independente.
Art 48, alin (5) prevede deductibilitatea cheltuielilor de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita a 5% din baza de calcul, in cazul venitului net calculat pe baza contabilitatii in partida simpla.

3. Deductibilitatea din impozitul pe profit a cheltuielilor de sponsorizare si mecenat, in cazul societatilor comerciale.
Potrivit art. 21, alin. (4) lit. p, firmele care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat pot deduce (scadea) sumele respective din impozitul pe profit, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 • se incadreaza in limita de 3‰ din cifra de afaceri
 • nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat.
ATENTIE: Aceste prevederi din Codul Fiscal anuleaza orice prevederi contrare din Legea nr. 32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea sponsorizarii! Pentru vizualizare completa a Codului Fiscal click aici

Cateva intrebari frecvente pentru ajutorul contabililor

1. Intrebare: Reprezint o societate comerciala si am vrea sa facem o sponsorizare. Cum se inregistreaza aceasta in evidentele contabile si cum este afectat calculul impozitului pe profit?

Raspuns : Inregistrarea in contabilitate a valorii sponsorizarii, asa cum este trecuta aceasta in contractul de sponsorizare, se face astfel: 6582 = 5121/5311 pentru sponsorizare in bani, sau 6582 = 3xx pentru sponsorizare in bunuri.
Trimestrial, la calculul impozitului pe profit, aceasta cheltuiala este considerata nedeductibila, insa suma respectiva se deduce (scade) din impozit, in limita a 3‰ din cifra de afaceri si a 20% din impozitul pe profit. Rezulta astfel valoarea impozitului pe profit ce se inregistreaza in contabilitate si se declara in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Marcarea deducerilor se face extracontabil, prin inscrierea acestora in registrul de evidenta fiscala.

2. Intrebare: Cum se trateaza din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata o sponsorizare in bunuri?

Raspuns : Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare nu sunt considerate livrari de bunuri, daca se incadreaza in limita a 3‰ din cifra de afaceri. Pentru acestea nu se intocmeste factura fiscala si nu se colecteaza taxa pe valoarea adaugata. (Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite, sponsorizarile in bani.)
Depasirea limitelor de mai sus constituie “livrare de bunuri” si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata aferenta depasirii. Taxa se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care contribuabilii au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere al acestora.


Sponsorizarea se incheie in baza unui contract intre parti – denumite “sponsor” si “beneficiar”. In contract se vor mentiona obligatoriu, conform Legii nr. 32/1994, obiectul contractului, valoarea contractului, durata contractului, termenele si obligatiile partilor.

CONTRACT DE SPONSORIZARE nr. _____/_______
A. PARTILE CONTRACTANTE

Intre:
SC ......., cu sediul in ...................................................................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ............, Cod Unic de Inregistrare ..........................., avand Cont IBAN ......................., deschis la ...................., reprezentata prin ......................................., in calitate de ..................., denumita in continuare Sponsor,

si

Federatia de Darts din Romania, cu sediul in Bucuresti, Sect. 1, Str. Vasile Gherghel, Nr. 33, CUI 23519768, inscrisa in Registrul special tinut de TMB sectia IV civila cu nr. 6/6.03.2008, cod IBAN RO82 RNCB 0285 0990 5212 0001, deschis la BCR UNIC, reprezentata prin George Peicea, in calitate de presedinte, denumita in continuare Beneficiar.

In conformitate cu prevederile legislatiei romanesti, privind sponsorizarea, stipulate in Legea nr. 32/1994 (modificata, completata si aprobata prin Ordonanta Guvernului Nr. 36/1998, respectiv prin Legea nr. 204/2001), precum si cu prevederile Legii 571/2003 cu modificarile la zi (Codul Fiscal in vigoare la data prezenta)

se incheie urmatorul contract:

B. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de ........ RON (sau echivalentul in lei a ........ euro). Suma va fi utilizata pentru ..............................................................................

C. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract de sponsorizare se incheie pe perioada ..............................................................

D. OBLIGATIILE PARTILOR

1. Obligatiile Beneficiarului

1.1 Beneficiarul se angajeaza sa foloseasca suma de bani sponsorizata in scopul mentionat la obiectul contractului.
1.2 Beneficiarul se angajeaza sa faca public numele Sponsorului.
1.3 Beneficiarul va prezenta sponsorului un Raport de activitate si/sau documente justificative referitoare la activitatea sponsorizata, in termen de 30 de zile de la utilizarea fondurilor ce fac obiectul sponsorizarii.

2. Obligatiile Sponsorului

2.1 Sponsorul se obliga sa depuna in contul Beneficiarului suma de ..................... RON (sau echivalentul in lei a .............. euro) pana la data de ...................

E. FORTA MAJORA

In caz de forta majora, partile pot conveni decalarea termenelor de indeplinire a obligatiilor contractuale. Invocarea "fortei majore" se face in scris in termen de sapte zile de la data inceperii evenimentelor sau imprejurarilor considerate drept "forta majora.”

G. LITIGII

Eventualele litigii, ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi remise spre solutionare organelor competente din Romania.

H. DISPOZITII FINALE

1. Prezentul contract nu poate fi modificat in perioada lui de valabilitate fara acordul ambelor parti. Orice modificare in acest sens se va consemna intr-un act aditional care devine parte integranta a contractului.

2. Daca termenul de onorare a obligatiilor ce rezida din prezentul contract nu este respectat de catre Sponsor, iar daca intarzierea depaseste 10 (zece) zile lucratoare, Beneficiarul poate rezilia unilateral acest contract.

3. In cazul in care Beneficiarul foloseste obiectul sponsorizarii in alte scopuri decat cele prevazute in acest contract, Sponsorul poate rezilia unilateral acest contract cu o notificare prealabila de 10 (zece) zile. In acest caz Beneficiarul se obliga sa restituie integral bunurile ce au facut obiectul sponsorizarii.

4. Daca una dintre parti solicita rezilierea contractului, in alte conditii decat cele prevazute la alineatele 2 sau 3 din acest capitol, acestea trebuie sa isi faca cunoscuta intentia, in scris, cu 30 (treizeci) de zile inainte de termenul la care doreste incetarea relatiilor contractuale. Prevederile contractuale sunt obligatorii pentru ambele parti si in cadrul perioadei de preaviz de 30 de zile.

5. Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare originale cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

FDR
SPONSOR

S.C. ............CE ESTE "SISTEMUL 2%"? Fiecare cetatean care cistiga un venit plateste statului un impozit. Din aceste impozite, statul finanteaza servicii si lucrari publice. Armata, politia, functionarii publici, demnitarii, toti sint platiti din impozitele noastre. Probabil ca te-ai gindit de multe ori ca banii pe care ti-i ia statul prin impozite (si nu sint bani putini!) nu sint administrati cum trebuie. Si stii ceva, s-ar putea sa ai dreptate! Chiar si statul a sfirsit prin a recunoaste acest lucru si dupa multe tergiversari a inclus in Codul Fiscal o prevedere numita “2%”. Potrivit acestei prevederi, contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze in fiecare an 2% din impozitul pe venit, catre o entitate nonprofit. Procedura este enuntata in art. 57 si 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si este detaliata in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 185/15.02.2007.

Se poate spune ca “2%” este o forma de parteneriat intre cetatean, autoritati fiscale si sectorul non-profit. Practic, cetateanul dicteaza statului modul in care vrea sa fie cheltuita o parte din impozitul sau.

Sistemul 2% functioneaza in mai multe tari din Europa Centrala si de Est.

CE NU ESTE "SISTEMUL 2%"?

Aceasta suma nu reprezinta o sponsorizare, donatie sau contributie, ci este o parte a bugetului de stat, o fractiune din impozitul pe care il platesti statului in fiecare an. Diferenta este ca de acum poti decide ce destinatie sa aiba aceasta suma, avind posibilitatea sa o directionezi catre o asociatie sau o fundatie pe care vrei sa o sprijini.

Daca intentionezi sa directionezi 2% din impozitul tau catre o entitate non-profit dar nu te-ai decis care va fi aceasta, iti sugeram sa alegi sa sustii darts-ul directionand 2% catre FDR.

CUM SA PROCEDEZ?

Daca te-ai hotarit sa alegi ca beneficiar FDR, noteaza datele de identificare:

  Denumire entitate non-profit:   FEDERATIA DE DARTS DIN ROMANIA
  Cod de identificare fiscala al entitatii non-profit:  23519768
  Cont bancar IBAN:  RO82 RNCB 0285 0990 5212 0001 la BCR UNIC
 • Daca anul trecut ai avut venituri DOAR DIN SALARIU:

  Completeaza Cererea 230, "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pina la 2% din impozitul anual" pe care o descarci printr-un click aici sau de pe site-ul Ministerului Finantelor. La capitolul II.2, foloseste datele FDR de mai sus. La mentiunea "Suma" nu este necesara completarea, organul fiscal va calcula si vira suma admisa, conform legii.
  Formularul se depune direct la registratura organului fiscal de care apartii sau se trimit prin posta, cu scrisoare recomandata. Data limita a depunerii / trimiterii este 15 mai 2009 (data depunerii sau a postei)!

 • Daca anul trecut ai avut venituri din alte surse sau numai venituri din alte surse (activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, inchirieri de apartamente, etc): :

  Completeaza Declaratia 200, "Declaratie speciala privind veniturile realizate" (ar trebui sa o primesti acasa; daca nu s-a intimplat, descarca de aici printr-un simplu click. Pe langa completarea conform obligatiilor legale ce iti revin, completeaza capitolul III, "DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ANUAL IMPOZABIL", punctul 2, "Sponsorizare entitate nonprofit" cu datele FDR (vezi mai sus). La mentiunea "Suma" nu este necesara completarea, organul fiscal va calcula si vira suma admisa, conform legii.

  Ca si la punctul a., formularul se depune direct la registratura organului fiscal de care apartii sau se trimit prin posta, cu scrisoare recomandata. Data limita a depunerii / trimiterii este 15 mai 2009 (data depunerii sau a postei)!

  Asta-i tot! De-acum poti avea multumirea ca macar o mica parte din bugetul statului va ajunge acolo unde doresti tu!

darts
Academia de darts.
Cum se obtine o aruncare corecta.
Bazele jocului de darts in sase pasi.
Antrenarea psihicului pentru competitiile de darts.
Cum ne antrenam.
Citeste toate articolele academiei de darts.
tat biliard - dealer exclusiv unicorn
darts
Jucatori de darts.
Autobiografie Daniel Racoveanu.
Daniel Racoveanu vs. Ion Oncescu - povestea unei confruntari.
Citeste toate articolele sectiunii.
darts
Unde jucam darts?
Aici puteti juca darts.
darts